ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

17 ޖުލައި 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތަކާ އެހީތެރިކަން ކުރިޔަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަމަށާއި، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ފަސްނުޖެހި ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
17 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު
President urges police to remain steadfast in their duties, pledges to devote more resources and assistance
17 July 2021, Press Release