ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

14 ޖަނަވަރީ 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި، އެއަރޕޯޓާ ގުޅިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި
14 ޖަނަވަރީ 2021, ޚަބަރު
President extends gratitude to VIA staff, commends exemplary services during pandemic
14 January 2021, Press Release