Photo Album

Vice President attends the opening of the Maldives Civil Service Conference 2024

09 June 2024

Related Articles

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާއި ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި ކަމަށް ކަމޭ ހިތުމާއެކު އަދާކުރަންޖެހޭ ބުރަ ޒިންމާއެއް – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
9 ޖޫން 2024, ޚަބަރު
Serving the public requires patience, wisdom and respect - Vice President
09 June 2024, Press Release