Photo Album

President departs for India to attend the swearing-in ceremony of the Prime Minister

08 June 2024

Related Articles

President Dr Muizzu departs to India to attend the swearing-in ceremony of the Prime Minister and Council of Ministers
08 June 2024, Press Release
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ކައުންސިލް އޮފް މިނިސްޓަރސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
8 ޖޫން 2024, ޚަބަރު