Photo Album

The Vice President attends the second session of IUM 2024 convocation ceremony

06 June 2024

Related Articles

ލިބިފައިވާ ޢިލްމާ ފަންނީ ހުނަރުން، ޤައުމަށް ކޮންމެވެސް ޚިދުމަތެއް ކުރުމަކީ ކޮންމެ ދިވެހިދަރިއެއްގެ ޤައުމީ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކިވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
6 ޖޫން 2024, ޚަބަރު
The Vice President calls on all citizens to take pride in utilizing their knowledge and skills to serve the nation as a sworn duty
06 June 2024, Press Release