Photo Album

The First Lady attended the reception held to mark World Food Safety Day

06 June 2024

Related Articles

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަކީ، ފަރުދީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވައި، އެންމެންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ގުޅިގެން އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އެދިވަޑައިގެންފި
6 ޖޫން 2024, ޚަބަރު
First Lady emphasizes Food Safety as a Civil Responsibility
06 June 2024, Press Release