Photo Album

The President meets with the residential community of Th.Kandoodhoo Island

07 February 2024

Related Articles

ވޭތުވެދިޔަ ދިގު މާޒީގައި ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ރާޑަރުން ކައްސާލައި ފަހަތަށް ގޮސްފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President vows to end the long history of neglection faced by Kolhumadulu Atoll
07 February 2024, Press Release