Photo Album

The President meets the island council and WDC members of Th. Dhiyamigili

06 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައި
6 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Council members and WDC of Dhiyamigili Island: The Council members outline the key concerns for the island's development
06 February 2024, Press Release