Photo Album

Turkiye's Tourism Minister pays courtesy call on President Dr. Muizzu

17 November 2023

Related Articles

The Minister of Culture and Tourism of Türkiye pays a courtesy call on the President
17 November 2023, Press Release
ތުރުކީވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ކަލްޗަރ އެންޑް ޓޫރިޒަމް، ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
17 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު