Photo Album

President signs book of condolence for State Dignitary, Order of the Distinguished Rule of Izzuddin, (late) Ibrahim Rasheed.

26 April 2021

Related Articles

President states that Ibrahim Rasheed’s passing was an irrevocable loss to the country
26 April 2021, Press Release
ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބް އަރުވާފައިވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ވަކިވެވަޑައިގަތުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަދި ސިޔާސީ ހަޔާތަށް ލިބުނު ފޫނުބެދޭނެ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 އޭޕްރިލް 2021, ޚަބަރު