Photo Album

Indian External Affairs Minister pays a courtesy call on the President

21 February 2021

Related Articles

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2021, ޚަބަރު
Indian Minister of External Affairs calls on the President
21 February 2021, Press Release