އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތައް


ވީޑިއޯ ގެލެރީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ
21 ފެބްރުއަރީ 2018
ޕީ.ޕީ.އެމް އިން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން
15 ފެބްރުއަރީ 2018
"ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ޓު އެންޑް ޓީ.ބީ އިން މޯލްޑިވްސް"، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުން
15 ފެބްރުއަރީ 2018
ޕީ.ޕީ.އެމް އިން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން
14 ފެބްރުއަރީ 2018
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ޕީ.ޕީ.އެމް އިން އިންތިޒާމު ކުރި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން
9 ފެބްރުއަރީ 2018

   / 220     Next »    Last »


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500