ވީޑިއޯ ގެލެރީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ގއ. ކޫއްޑުއަށް ވަޑައިގަތުން
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
1000 ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޙަފްލާ
24 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ޔޫ.އޭ.އީގެ ރައީސްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޮއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން
24 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވައި 18 ސްޕޯރޓްސް ފިއެސްޓާ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުން
18 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވި އާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން
14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

   / 197     Next »    Last »


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500