ވީޑިއޯ ގެލެރީ
ރަޝިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުއްވުން
23 ނޮވެމްބަރ 2017
"ހިޔާ" މަޝްރޫޢު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
18 ނޮވެމްބަރ 2017
ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ
17 ނޮވެމްބަރ 2017
ކެނެޑާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުއްވުން
15 ނޮވެމްބަރ 2017
ޕީ.ޕީ.އެމް އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން
12 ނޮވެމްބަރ 2017

   / 208     Next »    Last »


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500