ފޮޓޯ ގެލެރީ

"ހިޔާ" މަޝްރޫޢު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
"ހިޔާ" މަޝްރޫޢު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

18 ނޮވެމްބަރ 2017

ހުޅުމާލެ ޔޫތު ސިޓީގައި ތަރައްޤީ ކުރާ މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން 80,000 އެއްހާ ފަރާތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޯ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދެވޭނެއެވެ.

ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ
ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ

17 ނޮވެމްބަރ 2017

މި ޖަލްސާގައި ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޕީ.ޕީ.އެމް އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން
ޕީ.ޕީ.އެމް އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

12 ނޮވެމްބަރ 2017

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހިއްކުން ފަށްޓަވައިދެއްވާ، މަހާ ޖައްރާފު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފާވެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ވަޑައިގަތުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ވަޑައިގަތުން

12 ނޮވެމްބަރ 2017

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހިއްކުން ފަށްޓަވައިދެއްވުމަށާއި، މަހާ ޖައްރާފު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގަތުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގަތުން

12 ނޮވެމްބަރ 2017

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހިއްކުން ފަށްޓަވައިދެއްވުމަށާއި، މަހާ ޖައްރާފު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ
ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ

11 ނޮވެމްބަރ 2017

މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، މިއަހަރު ޤައުމީ އިނާމު ހާސިލް ކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވިއެވެ.

/ 266

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500