އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތައް


ޚަބަރު
،
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމާއިގުޅިގެން ސަރުކާރުން އެކަމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން މީޑިޔާއަށް ބަޔާންތައް ދެއްވަމުންދާތީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ.
،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދޭންޖެހޭ ލަފާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވެންދެން، 21 ފެބުރުވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެވަގުތެއްގައި، ސުޕްރީމްކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ.
،
އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާޖިބުތަކުގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 84 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްވަވައި ދެއްވަމުންނެވެ.
،
މިގޮތުން އެ ޤަރާރު ހިނގާނީ، ޤަރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލު ހިންގާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށާއި އަދި އެފަދަ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ތިބި ނުވަތަ ތިބޭ ތަނަކާއި ތަކެއްޗެއްގެ މައްޗަށް އެކަނިކަމުގައިވެސް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.
،
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު، 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތުރުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ ކޮމިޓީން ފާސްކުރައްވައި، މަޖިލީހުގެ ވޯޓަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
،
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކުރައްވައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 257 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.

   / 913     ކުރި »    އެންމެ ކުރި »
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500