ޚަބަރު
،
މަރކިއޯ ‏ކޫއްޑޫ ހޮޓެލަކީ ޕްރިސްޓިން އައިލެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ރިޒޯޓް ހޮޓެލެކެވެ.
،
ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ފަދަ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކޮށްދެއްވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
،
ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، މި އެއާޕޯޓުގައި ކުރިން އޮތް 1200 މީޓަރު ދިގު ރަންވޭ 1800 މީޓަރަށް ވަނީ ދިގު ކޮށްފައެވެ.
،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިދަތުރުފުޅުގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުން ކޫއްޑޫއަށް ވަޑައިގެން، ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓާއި މާރކިއޯ ކޫއްޑޫ ހޮޓެލް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
،
އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ 1000 ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޙަފްލާގައި މިރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
،
20 ސެޕްޓެންބަރު 2017 ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވި ޑޮކްޓަރ ފަޟީލް ނަޖީބް މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ގައެވެ.
،
މިއަދު ހެނދުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އޮތް މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ޔޫ.އޭ.އީގެ ރައީސްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޮއި ވަނީ އެޤައުމުގެ ރައީސް ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޝެއިޚް ޚަލީފާ ބިން ޒައިދު އައްނަޙްޔާންގެ ފަރާތްޕުޅުން، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދަޢުވަތު އަރުއްވާފައެވެ.

   / 875     ކުރި »    އެންމެ ކުރި »
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500